Centrum Przedsiębiorczości to firma która:

wspiera lokalny biznes poprzez pozyskiwanie środków na organizację specjalistycznych szkoleń i konferencji dla Przedsiębiorców.

prowadzi również doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej i funduszu poręczeniowego, który umożliwia założenie własnej firmy przy wykorzystaniu programów i środków pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy

oferuje organizację imprez, kampanii reklamowych oraz pomoc w aplikowaniu o środki zewnętrzne na rozwój przedsiębiorczości w formie wniosków unijnych i ministerialnych

pomaga także w tworzeniu dokumentacji do pozyskiwania finansowania w ramach dostępnych w Polsce mechanizmów finansowych.

wyróżnia się elastycznością, kreatywnością i otwarciem na wszelkie formy współpracy.

Jednym słowem Centrum Przedsiębiorczości to Kompetencja, Solidność w działaniu, Wiedza i Doświadczenie.

Zapraszamy do współpracy.

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie ul. Targowa 5/U49, 41-503 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem pod numerem KRS 0000110619, NIP 6272037919, REGON 273494157 („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 500 § 21 KSH niniejszym ogłasza, że w dniu 12 maja 2021 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia („Plan Połączenia”) ze spółką ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 23, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000175800, NIP 6272239965, REGON 273723592, („ADM”).
Połączenie obu spółek nastąpi przez przejęcie w trybie art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm., „KSH”), a to poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na spółkę ADM w zamian za udziały ADM, które zostaną wydane Wspólnikowi – Miastu Chorzów.
Na skutek połączenia ADM Serwis wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki CP. Spółka ADM Serwis w drodze sukcesji uniwersalnej kontynuować będzie działalność spółki CP, zachowując dotychczasowy profil jej działalności
Wraz z niniejszym ogłoszeniem, na podstawie art. 500 § 2 i 21 KSH, Spółka niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami:

Plan Połączenia;
projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie dotyczącej połączenia spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie z ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie i wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie;
projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie dotyczącej połączenia spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie z ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie i wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie;
projekt zmiany umowy spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie;
ustalenie wartości majątku spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie sporządzone na dzień 31 października 2022r. do celów połączenia;
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie sporządzone na dzień 31 października 2022r. – sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod oraz zastosowaniu układu odpowiadającemu bilansowi rocznemu;
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki ADM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie sporządzone na dzień 31 października 2022r. – sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod oraz zastosowaniu układu odpowiadającemu bilansowi rocznemu;
oświadczenie Gminy Miasto Chorzów z dnia 6 września 2021r.
erratę do Planu Połączenia opublikowaną 1 marca 2022r.
erratę do Planu Połączenia opublikowaną 15 grudnia 2022r.

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 500 § 2 i 21 KSH, udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

W związku z planowanym połączeniem Spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  ze Spółką ADM Serwis Sp. z o.o. oferujemy do sprzedaży elementy wyposażenia, które nie zostaną wykorzystane w dalszej działalności połączonych spółek.

Niniejszym zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału w aukcjach internetowych:

Nasze aukcje – kliknij

Potrzebujesz pomocy ?

  • Targowa 5/U49, Chorzów
  • (+48) 884 833 011

    Zostaw kontakt    ————————————————