OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY ” PRZEDSIEBIORCZY CHORZÓW” DLA UCZNIÓW CHORZOWSKICH SZKÓŁ

UWAGA!UWAGA!
OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY ” PRZEDSIEBIORCZY CHORZÓW” DLA UCZNIÓW CHORZOWSKICH SZKÓŁ
ZWIZANY Z DNIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KTÓRY OBCHODZONY JEST W DNIU 21 CZERWCA 2021 R.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY REGULAMIN KONKURSU I SERDECZNIE ZACHECAMY DO UCZESTNICTWA.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PRZEDSIĘBIORCZY CHORZÓW”

 

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH Z TERENU MIASTA CHORZOWA

 

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., jako Organizator, zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym pt. „Przedsiębiorczy Chorzów”. Konkurs ogłoszony jest w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 21 czerwca 2021 roku. Współorganizatorem konkursu są Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie oraz Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Chorzowie.

 1. PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Celem konkursu jest:

 

 • skierowanie uwagi uczniów na sferę gospodarczą Miasta Chorzowa;
 • zainteresowanie i poznanie środowiska gospodarczego/ przedsiębiorców i firm działających na terenie Miasta Chorzowa;
 • poszukiwanie nowych form prezentacji artystycznej, promującej przedsiębiorczość w Chorzowie;
 • uczczenie Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 21 czerwca 2021 roku;
 • pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży;
 • kształtowanie wrażliwości na piękno;
 • wyrażanie odczuć w formie plastycznej;

 

 1. Konkurs będzie odbywał się bez podziału na kategorie wiekowe, z zastrzeżeniem górnej granicy wieku osób uczestniczących w konkursie na 16 lat.

Do udziału w konkursie dopuszcza się prace wykonane dowolną techniką plastyczną        na papierze formatu A3.

 

 1. Temat pracy: „ Przedsiębiorczy Chorzów”

 

 1. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, klasa
 2. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

 

 1. Prace należy składać do dnia 17 czerwca 2021 roku do Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie przy ulicy Dąbrowskiego 7 w godzinach 8.00 – 16.00

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 roku, a wręczenie nagród dla laureatów w dniu 21 czerwca 2021 o godzinie 11.00 w Malej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w Chorzowie, przy ul. Rynek 1

 

 1. Prace konkursowe mogą przedstawiać dowolna wizję artystyczną związaną z Przedsiębiorczością w Chorzowie, wykonaną dowolną techniką plastyczną            z zastrzeżeniem punktu I. 2. niniejszego regulaminu.

 

III. Zasady i sposób oceny prac konkursowych.

 

 1. Ocenie podlegają wszystkie prace zgłoszone w konkursie.

 

 1. Komisja konkursowa oceniać będzie:

– dbałość o efekt końcowy wykonanej pracy oraz zgodność z tematem i poleceniem,

– estetykę wykonanej pracy,

– różnorodność użytych materiałów oraz technik plastycznych,

– oryginalność i pomysłowość.

 

 1. KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatora. W skład komisji wejdą:

 

Wiceprezydent Chorzowa ds. społecznych  – Wiesław Ciężkowski

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. –      Jolanta Koczubik

Dyrektor Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie – Marta Jakóbczyk

Prezes Zarządu Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Piotr Małecki

Komendant Hufca ZHP w Chorzowie – phm. Wojciech Czaputa

 

 1. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.

 

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.

 

 1. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

 1. NAGRODY

 

 1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace ustalając gradację I miejsce, II miejsce, III miejsce.

 

 1. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody finansowe

I miejsce   150 ,00 PLN

II miejsce  100, 00 PLN

III miejsce   50,00 PLN

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

 

 1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w  Internecie i prezentacji na wystawach oraz lokalnej prasie.

 

 1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

 

 1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny stronach internetowych Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. , Urzędu Miasta w Chorzowie, Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie, Komendy Hufca ZHP w Chorzowie.