Rada Gospodarcza sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Chorzów, reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz wspiera działania Prezydenta Miasta Chorzów swą wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością problemów gospodarki miasta. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta, może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Chorzów mających wpływ na jego gospodarkę.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku. Każdy przedsiębiorca działający na obszarze Chorzowa lub chcący na jego obszarze rozpocząć taką działalność może zgłosić wniosek do rozpatrzenia przez Radę.