Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Chorzowa sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Chorzowa. Wspiera ona działania poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki miasta, mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego w kształtowaniu polityki gospodarczej Chorzowa, a także rozwoju przedsiębiorczości na jego obszarze. Reprezentuje ona lokalne środowiska gospodarcze i otoczenia biznesu. Do zadań Rady Gospodarczej w szczególności należy kreowanie pozytywnego wizerunku Chorzowa, jako miasta o wysokim potencjale gospodarczym, odpowiedniego miejsca do lokowania biznesu, a także wspieranie procesu pozyskiwania inwestorów. W swojej działalności Rada zajmuje się upowszechnianiem zasad kultury otwartości w biznesie na rzecz wprowadzania i doskonalenia rozwiązań innowacyjnych i funkcjonowania platform start-upowych. Rada Gospodarcza uprawniona jest do wyrażania opinii, ale też podejmowania inicjatyw oraz rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Chorzowa. Rada Gospodarcza może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Chorzowa związanych z gospodarką. Rada konsultuje oraz opiniuje wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez Prezydenta Chorzowa, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście. Rada Gospodarcza może również konsultować, wydawać opinie spraw zgłoszonych przez Prezydenta Chorzowa, członków Rady oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego miasta. Operatorem prac Rady Gospodarczej jest Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.